Referenser

Arbetsrätt

 • Biträtt bolag vid uppsägning av arbetstagare.
 • Biträtt kund i ett ärende gällande olaga hävning av arbetsavtal.
 • Biträtt bolag vid uppsägning av verkställande direktör av ryskt dotterbolag.
 • Biträtt bolag vid förvärvandet av arbetstillstånd för verkställande direktör av ryskt dotterbolag.
 • Rådgivit företag vid ingående av direktörsavtal samt uppgjort direktörsavtal.
 • Biträtt företag vid besvär gällande arbetstagares uppehållstillstånd.
 • Rådgivit företag vid uppsägning av företagets ryska dotterbolags verkställande direktör.
 • Rådgivit utländskt företag gällande uppehållstillstånd och arbetsrätt i Finland.
 • Rådgivitt svenskt bolag gällande arbetsgivaravgifter och skatter i Finland.
 • Upprättat olika arbetsavtal och arbetsavtalsmallar för rad finska och utländska bolag.
 • Upprättat ett direktörsavtal för en finsk koncerns ryska dotterbolag.
 • Upprättat avtal för verkställande direktörer i finländska bolag.
 • Biträtt en finsk företagsledare vid ingående av arbetsavtal med en rysk arbetsgivare.
 • Uppgjort redogörelse om finska arbetsrelaterade skatter och socialskyddsavgifter för svenskt bolag.

Avtalsrätt

 • Biträtt svenskt bolag vid uppgörande av agentavtal med finsk handelsrepresentant.
 • Biträtt bolag inom vårdsektorn vid uppgörande av underleverantörsavtal.
 • Biträtt finsk leverantör vid ingående av leveransavtal med rysk köpare.
 • Uppgjort koncerninterna avtal för bolag, speciellt mellan europeiska moderbolag och ryska dotterbolag.
 • Biträtt företag vid uppgörande av olika sekretessavtal.
 • Biträtt byggherre vid ingående av entreprenadavtal och avtal för VVS- och elarbeten för lägenhetshotell.
 • Rådgivit finsk leverantör och upprättat leveransavtal för leveranser mellan den finska leverantören och dess tyska klient.
 • Upprättat och rådgivit finsk köpare med ingående av uppköpsavtal med ukrainsk försäljare.
 • Upprättat och rådgivit en finsk leverantör med ingående av leveransavtal med estnisk köpare.
 • Rådgivit finsk köpare vid ingående av leveransavtal med rysk leverantör, inklusive granskning av leveransavtalet.
 • Biträtt ett finländskt bolag med att ingå ett finansieringsavtal med en rysk finansiär.
 • Upprättat och rådgivit ett finskt bolag med ingående av ett leveransavtal med en rysk leverantör.
 • Upprättat återförsäljningsavtal för ett finskt IT-bolag.
 • Upprättat agentavtal för att ingås med ett finskt bolags representant i Ryssland.
 • Upprättat byggnadsavtal för ett minihotell i Finland för en utländsk entreprenör.
 • Upprättat avtal gällande besittningsrätt av fastigheter.
 • Upprättat återförsäljningsavtal för ett finskt importbolag.
 • Upprättat agentavtal för ett finskt IT-bolag.
 • Reviderat köpavtal mellan en finsk försäljare och en rysk köpare.

Bolags- och skatterätt

 • Biträtt bolag vid ökning av ryskt dotterbolags aktiekapital.
 • Biträtt huvudman vid fusion av två koncernbolag.
 • Rådgivit och biträtt företag gällande registrering av dotterbolag i Ryssland.
 • Granskat samarbetsavtal mellan ryskt och finskt samfund.
 • Biträtt icke-EU bolag vid grundande av dotterbolag i Finland.
 • Rådgivit företag gällande grundandet av sambolag i Ryssland samt registrering av filial.
 • Rådgivit finskt bolag i samband med intagande av utländsk investerare i bolaget, inklusive uppgörande av delägaravtal, organisering av nyemission av aktier samt skatteplanering.
 • Rådgivit utländsk investerare i bolags- och skatterättsliga frågor gällande investering i finskt aktiebolag.
 • Rådgivit parterna av ett finskt-svenskt samarbetsföretag i bolags- och skatterättsliga frågor, inklusive grundande av samarbetsbolaget och granskning av aktieägaravtalet.
 • Biträtt bolag vid upprättande av verksamhetsplan och ansökan om finansiering.
 • Biträtt ett importbolag vid planering och genomförandet av en generationsväxling
 • Rådgivit en internationell koncern i skatteplaneringen av ett företagsarrangemang.
 • Biträtt ett finländskt industribolag i grundandet av ett samarbetsbolag med en rysk samarbetspartner i Ryssland.
 • Biträtt ett fastighetsinvesteringsbolag vid delning av en fastighet samt vid försäljningen av bostäder.
 • Biträtt vid planering och genomförande av generationsväxling i byggnadsföretag.
 • Biträtt företag med grundande av olika bolag och uppgörande av delägaravtal.

Företagsköp

 • Biträtt ägare av IT-bolag vid uppgörande och ingående av aktieköpebrev med köparen av bolaget.
 • Biträtt säljaren vid försäljning av hela aktiestocken i ett fastighetsaktiebolag.
 • Biträtt säljaren vid försäljning av aktier i ett bolag inom mediabranchen.
 • Biträtt ett bolag inom restaurangbranchen vid fösäljning av affärsverksamhet.
 • Biträtt köparen vid ett köp av affärsverksamhet där föremålet för köpet var en Internet-baserad medieverksamhet samt dess arbetstagare

Immaterialrätt (IPR)

 • Biträtt internationellt elektronikbolag vid uppgörande av användarvillkor och personregister för lokal nätbutik.
 • Biträtt nordamerikanskt bolag vid ingående av licensavtal med finskt bolag.
 • Rådgivit ett asiatiskt bolag i en internationell tvist gällande giltigheten av en gemenskapsformgivning för möbler.
 • Rådgivit ett ryskt bolag i en internationell tvist gällande leveransen av ett skräddarsytt datorprogram.
 • Upprättat franchisingavtal mellan finskt företag och rysk franchisingtagare.
 • Biträtt en patentinnehavare vid licensförhandlingar och uppgjort ett avtal för licensiering av patentet
 • Biträtt företag med registreringar av nationella och internationella varumärken, inklusive finska, ryska och EU-varumärken.
 • Biträtt företag vid registrering av domännamn i bl.a. Finland och Ryssland.
 • Upprättat användarvillkor för ett finskt IT-bolags nättjänster.
 • Biträtt i uppgörande av en invändning mot en registrering av ett varumärke som gjorde intrång i vår klients varumärke.
 • Upprättat licensavtal för ett finskt IT-bolags standardprogram och kundspecifika program.
 • Upprättat avtal för överlåtelse av upphovsrätt till ett finskt IT-bolag.
 • Biträtt ett finskt företag med uppgörande av ett lisensavtal för licensiering av rättigheter till en rysk licenstagare.

Konkurs- & insolvensrätt

 • Försvarat bolag i domstol mot konkursboets krav på återvinning vid konkurs.
 • Biträtt borgenär vid bevakning av konkursfordran och uppgörande av bevakningsskrift.
 • Biträtt ett utländskt konkursbo i en panträttstvist i Finland.
 • Biträtt borgenär i konkursförfarande.
 • Biträtt borgenär med återfående av vara som sålts med ägarförbehåll av konkursboet.
 • Biträtt utländskt investeringsbolag (borgenär) i konkursförfarande i Finland.
 • Biträtt ett utländskt konkursbo med förvaltningen och försäljningen av egendom i Finland.

Marknadsförings- och konsumenträtt

 • Biträtt bolag inom vårdsektorn gällande gränsöverskridande överföring av personuppgifter mellan koncernbolag.
 • Biträtt bolag i marknadsdomstolen i ett ärende där domstolen hävt Valviras förbud gällande marknadsföring i strid med alkohollagen.
 • Biträtt vid organisering av olika reklamkampanjer i Ryssland.
 • Rådgivit företag gällande certifiering och säkerhetskrav på produkter i Finland och EU.
 • Biträtt global tillverkare och distributör av hushållsapparater i en tvist gällande jämförande reklam.
 • Biträtt reklambyrå vid arrangerande av marknadsföringstävling i Ryssland, Vitryssland och Kazakstan, inklusive personuppgiftsanmälningar.
 • Biträtt en sydeuropeisk reklambyrå med arrangemangen av reklamkampanjer i de nordiska länderna och i Ryssland.
 • Upprättat kampanjreglerna för olika online marknadsföringstävlingar och -lotterier.
 • Granskat olika reklamer, nätsidor och point-of-sales material ur juridiskt perspektiv.

Offentliga upphandlingar och offentlig rätt

 • Uppgjort för finsk kommun en utredning gällande den lagstiftning som gäller företagsstöd i Finland och EU.
 • Biträtt en upphandlande enhet med planering och verkställande av en upphandling.
 • Biträtt en upphandlande enhet med behandlingen av ett marknadsdomstolsbesvär samt med uppgörandet av ett svar till besväret.
 • Biträtt ett finländskt företag med uppgörande av ett besvär till marknadsdomstolen samt ett yrkande på en upphandlingsrättelse.

Tvistlösning

 • Biträtt företag vid hänskjutande av beslut gällande beslag till domstolen vilket ledde till att beslaget hävdes och de beslagtagna medlen returnerades till företaget.
 • Representerat bolag i rysk domstol mot en rysk distributör gällande utestående betalningar. Som resultat beordrade domstolen den ryska köparen att till vår klient betala de utestående betalningarna i sin helhet till ett belopp överstigande 820 000 euro och att ersätta vår huvudmans rättegångskostnader till fullt belopp.
 • Representerat bolag i skiljemannaförfarande i Stockholm. Skiljemannadomstolen godkände vår huvudmans krav till fullo och beordrade motparten att ersätta vår huvudmans rättegångskostnader till fullt belopp.
 • Rådgivit företag i tvist gällande uppköp av affärsverksamhet.
 • Biträtt en kund i en tvist gällande en internationell leverans av en anläggning, där en underleverantör i strid med avtalet försökte ändra på leveransens betalningsvillkor.
 • Biträtt en kund i en internationell IPR-tvist. Genom förlikning betalade motparten ersättning åt vår kund för olaga användning av verket i näringsverksamheten.
 • Hjälpt ett internationellt bolag att få rättigheterna till sitt ryska domännamn från en rysk cybersquatter. Som resultat återkallades kaparens rättigheter och förflyttades till vår huvudman.
 • Biträtt ett finskt IT-bolag i en IPR-tvist. Som en följd av våra åtgärder tog motparten bort material från sin webbsida som kränkte vår kunds upphovsrätt.
 • Representerat en arbetstagare i en tvist gällande olaga hävning av arbetsavtal. Genom förlikning fick arbetstagaren en ersättning som motsvarade 4 månaders lön.
 • Biträtt ett finskt bolag i en tvist gällande företagets firmanamn i Ryssland. Som resultat förlikades parterna efter att den ryska konkurrenten gått med på att byta sitt firmanamn till ett som inte kränkte vår huvudmans firma.
 • Representerat köparen i en rättegång gällande fel i fastighet.

Tilläggsinformation:

Marcus Kevin
Advokat, delägare
Tel: +358407416808
E-post: marcus.kevin@mklaw.fi

Jan Långstedt
Delägare
Tel: +358400538022
E-post: jan.langstedt@mklaw.fi